แบบฝึกที่  ๓  การพูดให้สัมฤทธิ์ผล หน้า ๖ - ๗ ค่ะ 
ข้อ ๑  ง.  การพูดให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่าง ๆ (แสดงผลสัมฤทธิ์ชัดเจนที่สุด)  Cool
ข้อ ๒  ง.  การพูดที่ทำให้ผู้ฟังปฏิบัติตามโดยสนิทใจ (การปฏิบัติตามแสดงผลสัมฤทธิ์ระดับสุงสุด)
ข้อ ๓  ข.  ผู้ฟังมักพอใจและพร้อมที่จะฟังผู้พูดที่มีความจริงใน ตรงไปตรงมา เฉลียวฉลาด เจาะลึกได้ทุกประเด็น
              (ผิด ตรง "เจาะลึกได้ทุกประเด็น" ค่ะ)
ข้อ ๔  ข.  รู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ และมีเกียรติ  Embarassed
ข้อ ๕  ค.  การลำดับความแบบสลับตัดกลับกันไปมา  (ไม่ใช่การลำดับความที่ดีค่ะ)
ข้อ ๖  ง.  การพูดที่แสดงให้เห็นว่่าเป็นผู้มีความรู้กว้างขวาง (ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาดีค่ะ)
ข้อ ๗  ข.  ๓  กลุ่ม  (คือ ครู  ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน)
ข้อ ๘  ง.  ผมมีเืรื่องจะขอคำปรึกษาจากคุณครูครับ ไม่ทราบว่าคุณครูจะมีเวลาว่างให้ผมเข้าพบได้วันไหนครับ
               (แสดงมารยาทที่เหมาะสมที่สุด)
ข้อ ๙  ข.  มีความรู้ในเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดี (สำคัญที่สุด) Sealed
ข้อ ๑๐ ค.  ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก  (ไม่เกี่ยวกับการพูด แต่เป็นการกระทำที่ไม่จริงใจ)
 
แบบฝึกที่  ๔  การออกเสียงคำ หน้า  ๘ - ๙  ค่
ข้อ ๑  ก.  เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายตรงกัน (การออกเสียงผิด ทำให้ความหมายของคำผิดไปด้วย)
ข้อ ๒  ก.  นิ - คะ - หิด  (ต้องอ่านว่า  นิค - คะ - หิด)
ข้อ ๓  ข.  เมรุมาศ  สมมุติฐาน  ประวัิติศาสตร์  (ก. ลักษณะ ไม่ใช่  ค. ภมิฐาน ไม่ใช่  ง. ทุนทรัพย์ ไม่ใช่)
ข้อ ๔  ค.  ลมร้อน  รื่่นเริง  (ลมร้อน  ล  และ ร เป็นพยัญชนะต้นคนละเสียงกัน)
ข้อ ๕  ค.  นายพรานเข้าไพรเมื่อเดือนพฤษภาคม  (มีสามคำ คือ พราน ไพร  พฤษ  ข้ออื่นมีมากกว่า)
ข้อ ๖. ก.  สมาคม  สมานฉันท์  สมรรถภาพ  (ไม่ได้ออกเสียงเป็นเสียงจัตวาตามอักษรนำ)
ข้อ ๗  ค.  สัตบุรุษ  (อ่านว่า สัด - บุ - หรุด)
ข้อ ๘  ข.  เทพเจ้า  กรมท่า  ผลไม้  (เจ้า  ท่า  ไม้ เป็นคำไทย)
ข้อ ๙  ค.  ประพฤติ  พระพรหม  ขวนขวาย  ( ก. บราลี  ข.  ปรัมปรา  ง.  เปรียญ  อ่านแบบอักษรนำ)
ข้อ  ๑๐  ก.  อุตริ  เอิกเกริก  อัปราชัย  (ข. สุขศาลา  ค. มูลนาย  ง.  รสชาติ ไม่ออกเสียงอะ)
เขียนคำอ่านของคำศัพท์ต่อไปนี้
๑. ขมีขมัน     อ่านว่า  ขะ - หมี - ขะ - หมัน
๒. ขยักขย่อน     อ่านว่า  ขะ - หยัก - ขะ - หย่อน
๓. โฆษณา     อ่านว่า   โคด - สะ - นา
๔. จรด     อ่านว่า   จะ - หรด
๕.  ชักเย่อ     อ่านว่า   ชัก - กะ - เย่อ
๖.  ดุลพินิจ     อ่านว่า  ดุน - ละ - พิ - นิด
๗.  ทระนง     อ่านว่า  ทอ - ระ - นง
๘.  จักจั่น     อ่านว่า   จัก - กะ - จั่น
๙.  เมรุมาศ     อ่านว่า   เม - รุ - มาด
๑๐. เหรา     อ่านว่า   เห - รา
 
แบบฝึกที่  ๕  นมัสการมาตา ปิตุคณ และอาจริยคุณ  หน้า  ๑๐ - ๑๒  ค่
ข้อ ๑  ง.  รัชกาลที่  ๕
ข้อ ๒  ง.  สวดสรภัญญะ
ข้อ ๓  ข.  โอบเอื้อและเจือจุน  (อ อ  เอื้อ-เจือ  จ  จ)
ข้อ ๔  ข.  ฟูมฟักทะนุถนอม  
ข้อ ๕  ก.  ยัง บ ทราบ ก็ได้ทราบ  (รู้ กับไม่รู้)
ข้อ ๖  ค.  กตัญญูกตเวทิตา  (ต่อพ่อแม่ ครู ผู้มีพระคุณ)
ข้อ ๗  ค.  ตรากทนระคนทุกข์  ถนอมเลี้ยงมิรู้วาย  (แสดงความยากลำบากมากที่สุด)
ข้อ ๘  ง.  ใหญ่พื้นพสุนทรา  ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน  (กล่าวเกินจริง ไม่ได้เปรียบเทียบเหมือน ง.)
ข้อ  ๙  ง.  เปรียบหนักชนกคุณ   ชนนีคือภูผา  (มีคำว่า "เปรียบ")
ข้อ ๑๐  ง.  เหลือที่จะแทนทด  จะสนองคุณานันต์  ( ก. นบ   ข.  เท่า  ค.  ดุง  เป็นครุ ผิดฉันทลักษณ์)
ข้อ  ๑๑ ก.  บิดา มารดา
ข้อ ๑๒  ง.  เสด็จ เจริญ  (เป็นภาษาเขมร ทั้งสองคำ ข้ออื่น เป็น เขมร กับบาลี)
ข้อ ๑๓  ค. ชีวาลัย  (ข้ออื่น พยางค์ที่สองมีตัวสะกด)
ข้อ ๑๔  ง.  ให้ทรัพย์แก่ลูกศิษย์ยามตกยาก (ไม่เกี่ยวกับวิชาความรู้)
ข้อ ๑๕  ข.  มีคุณธรรมนำความรู้  (ปรัชญาการศึกษา หลักสูตรล่าสุด)
ข้อ ๑๖. ค.  พรหมวิหารสี่  (ประกอบด้วย  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา)
ข้อ ๑๗. ง.  ยุติธรรม  (เอียงเอน  หมายถึง ลำเอียง ไม่ยุติธรรม)
ข้อ ๑๘  ง.  ความหลง  (โมหะ คือ ความหลง)
ข้อ ๑๙  ก.  สั่งสอน  (อนุศาสน์ หมายถึง สั่งสอน อบรม)
ข้อ ๒๐  ง.  ฟูมฟักทะนุถนอม    บ บำราศนิราไกล  (ข้ออื่น ๆ กล่าวถึงพระคุณของครู)
 
นักเรียนตรวจ แล้วก็ให้คะแนนตัวเอง ตามความเป็นจริง (ครูมั่นใจในความซื่อสัตย์ของนักเรียนค่ะ  Kiss)
หลังจากนั้น กรอกคะแนนตัวเอง ในกรอบการประเมินผลทุกแบบฝึกด้วยนะคะ ตรงช่องลายมือชื่อ
ผู้ตรวจว่างไว้ค่ะ ผู้สอนจะลงลายมือชื่อเอง นะคะ  
 
พบกันใหม่ ในการให้ความรู้ครั้งต่อไป  ต้องกระตือรือร้น คอยฟังคำแนะนำจากคุณครูผู้สอน
ตลอดเวลานะคะ
สวัสดีค่ะ  Tongue out
      
 ด้วยรัก...
     ครูหนิงWink
 
 

Comment

Comment:

Tweet

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ คุณครูแม่หนิง ^^

#1 By มะปราง (182.53.113.57) on 2011-07-20 11:32