คำบาลี
๑.  ภาษาบาลีใช้พย้ญชนะ  ๓๓  ตัว  เสียง  ส  ใช้  ส  ตัวเดียว (ไม่ใช้  ศ  ษ)  เช่น  สิปป  สีล  สิริ  วิเสส  อิสิ  
สุกก์  สิกขา
๒.  บาลีใช้สระ  ๘  ตัว  คือ  อะ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ  (ไม่ใช้่  ไ   เอา  ฤ  ฤา)  เช่น  เอราวัณ  โอรส  โมลี  โสรจ
สุวคนธ์  อุตุ  กัณหา  อิทธิ  ทิฎฐิ  กัตติกา  รุกขา  คห  หทัย  พิจิก
๓.  บาลีใช้  ฬ  เช่น  โอฬาร  จุฬา  ครุฬ  กีฬา
๔.  บาลีไม่ใช้  รร  เช่น  กัมม  ธัมม  จริยา  ภริยา  มารยาท  มัคค  อัตถ  ไอสูรย์
๕.  บาลีไม่นิยมใช้อักษรควบ  อักษรนำ  เช่น  ปชา  ปทุม  ปฐม  ปภา  ปมาณ  ฐาปนา  ฐิติ  ถาวร
๖.  บาลีใช้ตัวสะกด ตัวตามที่เป็นแบบแผนพยัญชนะวรรค  เช่น  ขัตติยา  อัคค  นิจจ  อาทิจจ  มัชฌิม  ปัญญา
๗.  คำบาลีส่วนใหญ่ไม่ใช้ตัวการันต์  เช่น สิเนหา  อุตสาห  เทห  เลห  สามัญ  กัญญา  จักก  กัปป
คำสันสกฤต
๑.  ภาษาสันสกฤตใช้พยัญชนะ  ๓๕  ตัว  เสียง  ส  ใช้  ส  ศ  ษ  เช่น  ศิลป์  ศีล  ศต  ศิริ  วิเศษ  ฤษี  ศุกร์  ศึกษา
๒.  สันสกฤตใช้สระเพิ่มจากบาลี คือ  ไอ  เอา  ฤ  ฤา  เช่น  ไอราวรรณ  เอารส  เมาลี  เสาวรจ  เสาวคนธ์  ฤดู  
ฤทธิ  กฤษณา  ทฤษฎี  กฤติกา  พฤกษา  คฤห  หฤทัย  พฤศจิ
๓.  สันสกฤตไม่ใช้  ฬ แต่ใช้  ฑ  เช่น  เอาฑาร  จุฑา  ครุฑ  กรีฑา
๔.  สันสกฤต  ใช้  รร  เช่น  กรรม  ธรรม  จรรยา  ภรรยา  มรรยาท  มรรค  อรรถ  ไอศวรรย์
๕.  สันสกฤตนิยมใช้อักษรควบกล้ำ อักษรนำ เช่น ประชา  ประทุม  ประถม  ประภา  ประมาณ  สถาปนา  สถาปนิก  สถิต  สถาพร๖๕.  สันสกฤตไม่ใช้ตัวสะกดตัวตามแบบพยัญชนะวรรค  เช่น  กษัตริย์  อัคร  นิตย์ฺ  
สัตยา  อาทิตย์  มัธยม  ปรัชญา  การุนย์  
๗.  สันสกฤตนิยมใช้ตัวการันต์  เช่น  เสน่ห์  อุตส่าห์  เทห์  เลห์  สามานย์  กันย์  จักร  กัลป์ฺ  
 

Comment

Comment:

Tweet

open-mounthed smile open-mounthed smile

#3 By (1.46.12.25|1.46.12.25) on 2015-09-14 20:48

พรุ่งนี้จะปรากฏบนข้อสอบมั้ยน้ออ อ ?? ><'

#2 By p ' (125.26.176.243) on 2011-07-26 23:31

ขอบคุณสำหรับความรู้นะคะbig smile big smile

#1 By มะมน มะม่วง on 2011-07-19 19:45