เฉลยแบบฝึก แนะแนวสอบ

posted on 19 Jul 2011 19:09 by kruning-up

เฉลยแบบฝึกในหลักฐานการเรียนรู้กันต่อนะคะ  หน่วยที่ ๒ และ ๓  ตามด้วย แนะแนวสอบค่ะ

เริ่มที่หน่วยที่  ๒  หน้า ๑๔ ไม่เฉลยนะคะ ทำเอง

 หน้า ๑๕ การเขียนย่อความก็เช่นเดียวกันค่ะ ทำด้วยตนเอง ไม่เฉลย แต่ครูจะตรวจให้เองค่ะ

มาเริ่มเฉลยในหน้า ๑๙ กันเลยนะคะ
เรื่อง  การพูดระหว่างบุคคล หน้า ๑๙ ค่ะ

ข้อ  ๑.   ง.  การพูดที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดจากการสังเกตวิธีการพูดที่ดี แต่อยู่ที่โอกาสในการฝึกฝน (ข้อนี้ผิด เพราะการสังเกตวิธีการพูดที่ดี และนำมาปรับใช้ จะช่วยให้การพูดมีประสิทธิภาพมากขึ้น)

ข้อ ๒   ก.  การพูดที่ทำให้คนหัวเราะได้ตลอดเวลา (ไม่ใช่การพูดที่มีประสิทธิภาพ)

ข้อ ๓   ก.  เป็นการพูดแบบเป็นทางการ  (ไม่ใช่การพูดระหว่างบุคคล)

ข้อ ๔  ง.ทำให้รู้เรื่องส่วนตัวของผู้อื่น(ไม่ใช่ประโยชน์ของการทักทายปราศรัย แต่เป็นการเสียมารยาทในการพูด)

ข้อ ๕   ข.  ถามซอกแซกเกินไป  (คือการถามนอกประเด็นมากเกินไป)

ข้อ  ๖   ค.  ถามให้ผู้ฟังไม่สบายใจ  (เป็นการถามที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเอง ไม่น่าดู ขี้เหร่ลงกว่าเดิม)

ข้อ  ๗  ค.  คุณป้าไปซื้อของมาหรือครับ ให้ผมช่วยถือของนะครับ (เป็นการทักถามและแสดงน้ำใจไปพร้อมกัน)

ข้อ  ๘  ค.  พูดแนะนำตนเองด้วยเสียงดังฟังชัด ด้วยสีหน้าแสดงความมั่นใจ (เสียงดัง และแสดงความมั่นใจเกินไป ไม่ใช่การแนะนำตัวที่ดี)

ข้อ  ๙  ข.  การแนะนำตนเองในกลุ่มย่อย ควรบอกชื่อ นามสกุล สถาบันที่ตนเองสังกัด และผลงานเด่น (ไม่จำเป็นต้องบอกผลงานเด่น เพราะเป็นเพียงการแนะนำตัวเองให้ผู้อื่นรู้จักเท่านั้น)

ข้อ ๑๐ ก.  การกล่าวถึงความเคราะห์ร้ายของตนเองเพื่อเรียกร้องความสนใจ (เป็นวิธีการที่ไม่ควรใช้ ในการสนทนา)

แบบฝึกที่  ๙ เรื่อง การอ่านคำบาลี-สันสกฤต หน้า  ๒๓

๑.     ปรม            อ่านว่า    ปะ - ระ - มะ

๒.    กรณี             อ่านว่า   กะ - ระ - นี         หรือ  กอ - ระ - นี

๓.    ครหา           อ่านว่า   คะ - ระ - หา       หรือ  คอ - ระ - หา

๔.    นรการ         อ่านว่า   นะ - ระ - กาน    หรือ  นอ - ระ - กาน

๕.    ปรนัย           อ่านว่า   ปะ - ระ - นัย

๖.    ปรโลก         อ่านว่า   ปะ - ระ - โลก     หรือ  ปอ - ระ - โลก

๗.    อัปสร           อ่านว่า   อับ - สอน

๘.    โฆษณา       อ่านว่า   โคด - สะ - นา

๙.  โภคยทรัพย์   อ่านว่า   โพก - คะ - ยะ - ซับ

๑๐.  สมุทรศาสตร์   อ่านว่า   สะ - หมุด - ทระ -  สาด

๑๑.  พิษฐาน        อ่านว่า   พิด - สะ - ถาน

๑๒. ทิฐิ                 อ่านว่า   ทิด - ถิ

๑๓.  ตฤณ            อ่านว่า   ตริน

๑๔.  ศุลกากร      อ่านว่า   สุน - ละ - กา - กอน

๑๕. ธาตุเจดีย์       อ่านว่า   ธา -  ตุ - เจ - ดี

แบบฝึกที่  ๑๐  เรื่อง  นิทานเวตาล  หน้า  ๒๒

๑.   ก.  ต้องการแก้แค้นพระวิกรมาทิตย์  (เพราะเคยมีความแค้นกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ)

๒.   ง.  เตือนให้ระวังคำพูด  (ลิ้น หมายถึงคำพูด ถ้าพูดไม่ดีจะเกิดอันตรายต่อตนเองได้)

๓.   ค.  เป็นการกระทำที่เบี่ยงเบนไปจากขนบของสังคม  (พ่อแต่งงานกับลูก ลูกแต่งงานกับแม่ เป็นเรื่องซับซ้อน เกินกว่าที่สังคมจะยอมรับได้)

๔.   ค.  โทษของการไม่ใช้ปัญญาตริตรองพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ให้ถ้วนถี่  (การพิจารณาอายุผู้หญิงจากขนาดของเท้า แสดงให้เห็นการขาดวิจารณญาณ)

๕.   ค.   อดกลั้น (การพูด เป็นสิ่งที่ต้องอดกลั้น   เพี่อให้ได้ตัวเวตาล)

๖.   ง.   การทำสัญญาณเพื่อเรียกโจรทั้งหมดออกมารวมกัน  (สัญญา ในที่นี้ หมายถึง สัญญาณ)

๗.  ข.   แข็งเท่าแข็งเงินง้าง  อ่อนได้ดังถวิล  (หมายถึง เงินสามารถใช้ซื้อคนโลภได้ทุกอย่าง)

๘.   ก.  ช้างเผือกเกิดในป่า (ในเรื่องพระราชากล่าวว่า หญิงที่พบในป่า มักจะงามกว่าหญิงที่หาได้ในกรุง”

๙.   ง.   ความนิยมในการประพฤติปฏิบัติของคนไทยในโอกาสต่าง ๆ (นิทานเวตาล ไม่ได้กล่าวถึงการประพฤติในทางที่ดีแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังแสดงด้านลบที่ไม่สมควรนำมาปฏิบัติด้วย)

๑๐. ค.  ให้ความบันเทิงโดยแทรกคติธรรม  (เป็นการแทรกคติธรรมที่ซับซ้อนชวนให้ขบคิด)

 หน่วยที่  ๓  มงคลสูตร  มงคลชีวิต

แบบฝึกที่  ๑๑  เรื่อง การอ่านเก็บความรู้  หน้า  ๒๕  ไม่เฉลย แต่ครูจะตรวจให้เองค่ะ

แบบฝึกที่  ๑๒  เรื่อง  การจดบันทึกความรู้จากการอ่าน หน้า  ๒๗  ไม่เฉลย แต่ครูจะตรวจให้ย้อนหลัง

แบบฝึกที่  ๑๓  เรื่อง  การพูดในกลุ่ม  หน้า  ๓๑

๑.   ก.   การเล่าเรื่องในกลุ่ม เป็นการเล่าเพื่อให้รายละเอียด  (การเล่าเรื่องในกลุ่ม ไม่จำเป็นต้องให้รายละเอียดมากมาย แต่ควรให้ข้อเนื้อหาที่ชัดเจนมากกว่า)

๒.  ข.   แสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ต่าง ๆ  (การใช้เสียงสูง - ต่ำ แสดงให้เห็นอารมณ์ที่แตกต่างกัน)

๓.   ง.   ทำให้เกิดความขบขัน  สนุกสนาน  (ผู้พูดพูดตะกุกตะกัก จำเรื่องไม่ได้ก่อให้เกิดข้อเสีย ไม่เกิดผลดี)

๔.   ข.   เล่าเหตุการณ์แบบย้อนกลับไปมา  เพื่อเร้าใจผู้ฟังให้สนใจการเล่าเรื่อง (การเล่าเหตุการณ์ย้อนไปย้อนมา อาจทำให้ผู้ฟังสับสน เป็นผลเสียมากกว่าผลดี)

๕.   ข.  ผู้พูดมีอารมณ์และความรู้สึกตามนั้นจริง ไม่เสแสร้ง  (เพราะจะทำให้การใช้น้ำเสียงออกมาได้ดี โน้มน้าวผู้ฟังได้ดี)

แบบฝึกที่  ๑๔  เรื่อง  การออกเสียงคำสมาส  หน้า  ๓๓

๑.    โลกธรรม       อ่านว่า    โลก - กะ - ทำ

๒.   โลกวิทู          อ่านว่า   โล - กะ - วิ - ทู

๓.    พลศาสตร์     อ่านว่า   พน - ละ - สาด    หรือ   พะ - ละ - สาด

๔.   พลการ          อ่านว่า   พะ - ละ - กาน

๕.   ประวัติศาสตร์     อ่านว่า   ประ - หวัด - ติ - สาด

๖.   มูลฐาน          อ่านว่า   มูน - ละ - ถาน

๗.   ปรัชญา         อ่านว่า   ปรัด - ยา

๘.    ภูมิลำเนา      อ่านว่า    พู - มิ - ลำ - เนา

๙.    สมรรถภาพ อ่านว่า   สะ - มัด - ถะ - พาบ

๑๐.  วิตถาร          อ่านว่า   วิด - ถาน

๑๑.  จุลชีววิทยา  อ่านว่า   จุน - ละ - ชี - วะ - วิด - ทะ - ยา

๑๒. พิพิธภัณฑ์    อ่านว่า   พิ - พิด - ทะ - พัน

๑๓.  ธรรมเทศนา    อ่านว่า   ทำ - มะ - เทด - สะ - นา  (ไม่ใช่อักษรนำ ไม่ต้องอ่าน ว่า  “หนา”)

๑๔.  อนุศาสนาจารย์   อ่านว่า   อะ - นุ - สา - สะ - นา - จาน   (อ่านแบบเรียงคำ ไม่อ่านแบบอักษรนำ)

๑๕.  โลกนิติ        อ่านว่า   โลก - กะ - นิด     หรือ  โลก - กะ - นิด - ติ   (อ่านว่า  นิ - ติ  ผิด)

แบบฝึกที่  ๑๕  เรื่อง  การศึกษาวรรณคดีเรื่อง มงคลสูตร  หน้า  ๓๔

๑.   ข. (แก้ด้วยนะคะ เป็นตามนี้ค่ะ)  ในการบรรยายธรรมให้พุทธศาสนิกชนฟัง

๒.  ข.  ยินดี  ณ  ของตน      บมีโลภทะยานปอง  (พอใจในสิ่งที่ตนมี คือความสันโดษ)

๓.   ง.  อีกทำพระนิพพา-     นะประจักษะแก่ชน   (ทำได้ยากที่สุด)

๔.   ง.  สิ่งที่มนุษย์ปรารถนาและไม่พึงปรารถนา   (คือ โลกะธรรมศรี)

๕.   ง.  อีกหมั่นประพฤติควร    ณ  สภาวะแห่งตน  (คือการประพฤติปฏิบัติในเหมาะสมกับวัยแต่ละช่วงชีวิต)

๖.   ก.  ให้ทาน  ณ  กาลควร    และประพฤติสุธรรมศรี   (มีความสำคัญต่อวัยเรียน น้อยกว่าข้ออื่น ๆ)

๗.   ค.  ย่อมถึงสวัสดี   สิริทุกประการดล  (คืออานิสงส์สำคัญที่สุดของการปฏิบัติมงคลสูตร)

๘.   ง.   หนึ่งคือบ่คบพาล   เพราะจะพาประพฤติผิด   (คบเพื่อนชั่ว ตัวเองก็มัวหมองไปด้วย)

๙.   ก.   ความเจริญในชีวิตเกิดจากการปฏิบัติของตนเองทั้งสิ้น  (เป็นแนวคิดสำคัญที่สุดของมงคลสูตร)

๑๐. ง.   การทำความดี งดเง้นความชั่ว และไม่เบียดเบียนผู้อื่น (เป็นค่านิยมที่มีความจำเป็นต่อสังคมไทยยุคนี้มากที่สุด)

๑๑. ค.   วัฎฏสงสาร  (คือการเวียนว่ายตายเกิด หรือ “ทะเลวน”)

๑๒. ค.  แล้วยืนอยู่ที่ควรดำกล   เสงี่ยมเจียมตน  (เป็นกาพย์สุรางคนางค์ ไม่ใช่ ฉันท์)

๑๓. ง.   เห็นแจ้ง ณ สี่องค์     พระอรียสัจอัน   (เป็นมงคลสูตรที่มนุษย์ปุถุชนทำได้ยากยิ่ง)

๑๔. ค.   ว่าง่าย  ไม่มีทิฐิ  (คือไม่ยึดมั่นในตนเอง ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีเหตุผล)

๑๕. ก.   คบคนให้ดูหน้า      ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ  (ไม่เกี่ยวกับมงคลสูตร  ข้อ  ไม่คบคนพาล  คบคนดี)

แนวสอบ วิชาภาษาไทย  ท  ๓๑๑๐๑ 

๑.  เรื่องการออกเสียงคำ     ออกข้อสอบ  ๑๐  ข้อ  (ข้อ  ๑- ๑๐)

แนวสอบ              ๑.  การใช้พยัญชนะ การใช้พยัญชนะต้น  การใช้ตัวสะกด การใช้ตัวควบกล้ำ (อ่านในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร หน้า  ๒๓ - ๒๕)  ลักษณะข้อสอบ ข้อใดใช้พยัญชนะต้นเหมือนกัน ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นออกเสียงเหมือนกัน  ข้อใดอ่านออกเสียงตัวควบกล้ำทุกคำ  ข้อใดไม่มีเสียงพยัญชนะสะกด

๒. การใช้สระ สระเดี่ยว สระประสม (อ่านในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร หน้า ๒๙-๓๑)

ลักษณะข้อสอบ  ข้อใดใช้สระเดี่ยวทุกคำ  ข้อใดใช้สระประสมมากที่สุด    

๓. การใช้วรรณยุกต์  (อ่านในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร หน้า ๓๓-๓๕)

 ลักษณะข้อสอบ  ข้อความต่อไปนี้ ใช้เสียงวรรณยุกต์ใดมากที่สุด

๔. การออกเสียงคำ  (อ่านในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร หน้า  ๕๐-๕๖)

 ลักษณะข้อสอบ  ข้อใดอ่านออกเสียงคำแตกต่างจากข้ออื่น   ข้อใดอ่านแบบอักษรนำ  ไม่อ่านแบบอักษรนำ

๒.  เรื่อง นมัสการมาตา ปิตุคุณ และอาจริยคุณ  ออกข้อสอบ  ๑๐  ข้อ ข้อ  ๑๑-๒๐   (อ่านในหนังสือ วรรณคดีวิจักษ์ หน้า ๑๐-๑๖ และการแปลความที่ครูหนิงได้แปล สรุป และให้นักเรียนจดไว้ในหนังสือไปแล้ว)

แนวสอบ  เป็นการตีความ บอกความหมาย  บอกค่านิยม  คุณค่าทางวัฒนธรรม  บอกข้อพึงปฏิบัติ ไม่พึงปฎิบัติ จากบทประพันธ์ เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเข้าใจความหมายของบทประพันธ์แต่ละบท ว่าบทนี้ มีความหมายว่าอ