ติว เพิ่มเติมนะคะ

posted on 20 Jul 2011 12:08 by kruning-up
หน่วยเสียงในภาษาไทย มี ๓ ชนิด
๑.  หน่วยเสียงพยัญชนะ
๒. หน่วยเสียงสระ
๓. หน่วยเสียงวรรณยุกต์
๑. หน่วยเสียงพยัญชนะ  มี  ๒๑ หน่วยเสียง  แบ่่งออกเป็นพยัญชนะต้นเดี่ยว คือพยัญชนะที่ออกเสียงในตำแหน่งต้นของคำ (หน่วยเสียงเดียวกันที่มีหลายตัว เช่น  ข ค ฆ , ซ ส ศ ษ , ฐ ถ ท ธ ฑ ฒ  เป็นต้น) และพยัญชนะต้น ๒ เสียง (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวควบกล้ำ) เช่น  กร  กร  ขว  ขร  คว  คร  คล  ฯลฯ เป็นต้น
๒. หน่วยเสียงสระ  แบ่งเป็น สระแท้หรือสระเดี่ยว มี ๑๘ เสียง (สั้น ๙ เสียง  คือ อิ อุ อึ เอะ เออะ โอะ แอะ อะ เอาะ และเสียงยาว ๙ เสียง คือ อี อู อือ เอ เออ โอ แอ อา ออ) สระประสม หรือเรียกอีกอย่างว่า สระเลื่อน มี ๖ เสียง คือ เอีย (อี+อา) เอือ (อืือ+อา) อัว (อู+อา)  เอียะ (อิ+อะ) เอือะ (อึ+อะ) อัวะ (อุ+อะ) และสระเกิน คือสระที่มีเสียงพยัญชนะท้าย ๘ เสียง คือ อำ (อะ+ม)  ไอ ใอ (อะ+ย) เอา (อา+ว) ฤ (ร+อึ) ฤา (ร+อืือ) ภ  (ล+อึ) ภา (ล+อือ)
๓. หน่วยเสียงวรรณยุกต์  ๔ รูป  คือ ่  ้  ๊  ๋  ๕ เสียง คือ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา (ศึกษาความรู้เดิมเรื่อง
การผันอักษรไตรยางค์)
ดังนั้น ในคำหนึ่งคำ ต้องประกอบด้วย ๓ หน่วยเสียง เช่น คำว่า  กราบ ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้นแบบสองเสียง (กร) สระ (อา) พยัญชนะท้าย (บ) และ เสียงวรรณยุกต์ (สามัญ)  คำบางคำ มีเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกับรูป เช่น น้ำ  ประกอบด้วย  พยัญชนะต้นเดี่ยว (น) สระเกิน (อำ มาจาก อะ+ม) วรรณยุกต์ (รูปเป็นโท แต่เสียงเป็นตรี)
 
คำสมาส และคำสนธิ (หลักการสมาส ลงให้อ่านในแนะแนวสอบแล้วนะคะ หาดูเอง วันนี้จะให้เฉพาะตัวอย่างคำสมาส และคำสมาสแบบสนธิเท่านั้น)
 
  เป็นการประสมคำในภาษาบาลี-สันสกฤต (ลักษณะและข้อแตกต่างของคำบาลี-สันสกฤต ลงในเว็ปให้อ่านไปแล้วก่อนหน้านี้ ไม่อธิบายซ้ำนะคะ)
 
ตัวอย่างคำสมาส
ภูมิศาสตร์   อริยประเพณี   อารยชน   วัฒนธรรม   มโนคติ   ประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึก แนะแนวสอบ

posted on 19 Jul 2011 19:09 by kruning-up

เฉลยแบบฝึกในหลักฐานการเรียนรู้กันต่อนะคะ  หน่วยที่ ๒ และ ๓  ตามด้วย แนะแนวสอบค่ะ

เริ่มที่หน่วยที่  ๒  หน้า ๑๔ ไม่เฉลยนะคะ ทำเอง

 หน้า ๑๕ การเขียนย่อความก็เช่นเดียวกันค่ะ ทำด้วยตนเอง ไม่เฉลย แต่ครูจะตรวจให้เองค่ะ

มาเริ่มเฉลยในหน้า ๑๙ กันเลยนะคะ
เรื่อง  การพูดระหว่างบุคคล หน้า ๑๙ ค่ะ

ข้อ  ๑.   ง.  การพูดที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดจากการสังเกตวิธีการพูดที่ดี แต่อยู่ที่โอกาสในการฝึกฝน (ข้อนี้ผิด เพราะการสังเกตวิธีการพูดที่ดี และนำมาปรับใช้ จะช่วยให้การพูดมีประสิทธิภาพมากขึ้น)

ข้อ ๒   ก.  การพูดที่ทำให้คนหัวเราะได้ตลอดเวลา (ไม่ใช่การพูดที่มีประสิทธิภาพ)

ข้อ ๓   ก.  เป็นการพูดแบบเป็นทางการ  (ไม่ใช่การพูดระหว่างบุคคล)

ข้อ ๔  ง.ทำให้รู้เรื่องส่วนตัวของผู้อื่น(ไม่ใช่ประโยชน์ของการทักทายปราศรัย แต่เป็นการเสียมารยาทในการพูด)

ข้อ ๕   ข.  ถามซอกแซกเกินไป  (คือการถามนอกประเด็นมากเกินไป)

ข้อ  ๖   ค.  ถามให้ผู้ฟังไม่สบายใจ  (เป็นการถามที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเอง ไม่น่าดู ขี้เหร่ลงกว่าเดิม)

ข้อ  ๗  ค.  คุณป้าไปซื้อของมาหรือครับ ให้ผมช่วยถือของนะครับ (เป็นการทักถามและแสดงน้ำใจไปพร้อมกัน)

ข้อ  ๘  ค.  พูดแนะนำตนเองด้วยเสียงดังฟังชัด ด้วยสีหน้าแสดงความมั่นใจ (เสียงดัง และแสดงความมั่นใจเกินไป ไม่ใช่การแนะนำตัวที่ดี)

ข้อ  ๙  ข.  การแนะนำตนเองในกลุ่มย่อย ควรบอกชื่อ นามสกุล สถาบันที่ตนเองสังกัด และผลงานเด่น (ไม่จำเป็นต้องบอกผลงานเด่น เพราะเป็นเพียงการแนะนำตัวเองให้ผู้อื่นรู้จักเท่านั้น)

ข้อ ๑๐ ก.  การกล่าวถึงความเคราะห์ร้ายของตนเองเพื่อเรียกร้องความสนใจ (เป็นวิธีการที่ไม่ควรใช้ ในการสนทนา)

แบบฝึกที่  ๙ เรื่อง การอ่านคำบาลี-สันสกฤต หน้า  ๒๓

๑.     ปรม            อ่านว่า    ปะ - ระ - มะ

๒.    กรณี             อ่านว่า   กะ - ระ - นี         หรือ  กอ - ระ - นี

๓.    ครหา           อ่านว่า   คะ - ระ - หา       หรือ  คอ - ระ - หา

๔.    นรการ         อ่านว่า   นะ - ระ - กาน    หรือ  นอ - ระ - กาน

๕.    ปรนัย           อ่านว่า   ปะ - ระ - นัย

๖.    ปรโลก         อ่านว่า   ปะ - ระ - โลก     หรือ  ปอ - ระ - โลก

๗.    อัปสร           อ่านว่า   อับ - สอน

๘.    โฆษณา       อ่านว่า   โคด - สะ - นา

๙.  โภคยทรัพย์   อ่านว่า   โพก - คะ - ยะ - ซับ

๑๐.  สมุทรศาสตร์   อ่านว่า   สะ - หมุด - ทระ -  สาด

๑๑.  พิษฐาน        อ่านว่า   พิด - สะ - ถาน

๑๒. ทิฐิ                 อ่านว่า   ทิด - ถิ

๑๓.  ตฤณ            อ่านว่า   ตริน

๑๔.  ศุลกากร      อ่านว่า   สุน - ละ - กา - กอน

๑๕. ธาตุเจดีย์       อ่านว่า   ธา -  ตุ - เจ - ดี

แบบฝึกที่  ๑๐  เรื่อง  นิทานเวตาล  หน้า  ๒๒

๑.   ก.  ต้องการแก้แค้นพระวิกรมาทิตย์  (เพราะเคยมีความแค้นกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ)

๒.   ง.  เตือนให้ระวังคำพูด  (ลิ้น หมายถึงคำพูด ถ้าพูดไม่ดีจะเกิดอันตรายต่อตนเองได้)

๓.   ค.  เป็นการกระทำที่เบี่ยงเบนไปจากขนบของสังคม  (พ่อแต่งงานกับลูก ลูกแต่งงานกับแม่ เป็นเรื่องซับซ้อน เกินกว่าที่สังคมจะยอมรับได้)

๔.   ค.  โทษของการไม่ใช้ปัญญาตริตรองพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ให้ถ้วนถี่  (การพิจารณาอายุผู้หญิงจากขนาดของเท้า แสดงให้เห็นการขาดวิจารณญาณ)

๕.   ค.   อดกลั้น (การพูด เป็นสิ่งที่ต้องอดกลั้น   เพี่อให้ได้ตัวเวตาล)

๖.   ง.   การทำสัญญาณเพื่อเรียกโจรทั้งหมดออกมารวมกัน  (สัญญา ในที่นี้ หมายถึง สัญญาณ)

๗.  ข.   แข็งเท่าแข็งเงินง้าง  อ่อนได้ดังถวิล  (หมายถึง เงินสามารถใช้ซื้อคนโลภได้ทุกอย่าง)

๘.   ก.  ช้างเผือกเกิดในป่า (ในเรื่องพระราชากล่าวว่า หญิงที่พบในป่า มักจะงามกว่าหญิงที่หาได้ในกรุง”

๙.   ง.   ความนิยมในการประพฤติปฏิบัติของคนไทยในโอกาสต่าง ๆ (นิทานเวตาล ไม่ได้กล่าวถึงการประพฤติในทางที่ดีแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังแสดงด้านลบที่ไม่สมควรนำมาปฏิบัติด้วย)

๑๐. ค.  ให้ความบันเทิงโดยแทรกคติธรรม  (เป็นการแทรกคติธรรมที่ซับซ้อนชวนให้ขบคิด)

 หน่วยที่  ๓  มงคลสูตร  มงคลชีวิต

แบบฝึกที่  ๑๑  เรื่อง การอ่านเก็บความรู้  หน้า  ๒๕  ไม่เฉลย แต่ครูจะตรวจให้เองค่ะ

แบบฝึกที่  ๑๒  เรื่อง  การจดบันทึกความรู้จากการอ่าน หน้า  ๒๗  ไม่เฉลย แต่ครูจะตรวจให้ย้อนหลัง

แบบฝึกที่  ๑๓  เรื่อง  การพูดในกลุ่ม  หน้า  ๓๑

๑.   ก.   การเล่าเรื่องในกลุ่ม เป็นการเล่าเพื่อให้รายละเอียด  (การเล่าเรื่องในกลุ่ม ไม่จำเป็นต้องให้รายละเอียดมากมาย แต่ควรให้ข้อเนื้อหาที่ชัดเจนมากกว่า)

๒.  ข.   แสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ต่าง ๆ  (การใช้เสียงสูง - ต่ำ แสดงให้เห็นอารมณ์ที่แตกต่างกัน)

๓.   ง.   ทำให้เกิดความขบขัน  สนุกสนาน  (ผู้พูดพูดตะกุกตะกัก จำเรื่องไม่ได้ก่อให้เกิดข้อเสีย ไม่เกิดผลดี)

๔.   ข.   เล่าเหตุการณ์แบบย้อนกลับไปมา  เพื่อเร้าใจผู้ฟังให้สนใจการเล่าเรื่อง (การเล่าเหตุการณ์ย้อนไปย้อนมา อาจทำให้ผู้ฟังสับสน เป็นผลเสียมากกว่าผลดี)

๕.   ข.  ผู้พูดมีอารมณ์และความรู้สึกตามนั้นจริง ไม่เสแสร้ง  (เพราะจะทำให้การใช้น้ำเสียงออกมาได้ดี โน้มน้าวผู้ฟังได้ดี)

แบบฝึกที่  ๑๔  เรื่อง  การออกเสียงคำสมาส  หน้า  ๓๓

๑.    โลกธรรม       อ่านว่า    โลก - กะ - ทำ

๒.   โลกวิทู          อ่านว่า   โล - กะ - วิ - ทู

๓.    พลศาสตร์     อ่านว่า   พน - ละ - สาด    หรือ   พะ - ละ - สาด

๔.   พลการ          อ่านว่า   พะ - ละ - กาน

๕.   ประวัติศาสตร์     อ่านว่า   ประ - หวัด - ติ - สาด

๖.   มูลฐาน          อ่านว่า   มูน - ละ - ถาน

๗.   ปรัชญา         อ่านว่า   ปรัด - ยา

๘.    ภูมิลำเนา      อ่านว่า    พู - มิ - ลำ - เนา

๙.    สมรรถภาพ อ่านว่า   สะ - มัด - ถะ - พาบ

๑๐.  วิตถาร          อ่านว่า   วิด - ถาน

๑๑.  จุลชีววิทยา  อ่านว่า   จุน - ละ - ชี - วะ - วิด - ทะ - ยา

๑๒. พิพิธภัณฑ์    อ่านว่า   พิ - พิด - ทะ - พัน

๑๓.  ธรรมเทศนา    อ่านว่า   ทำ - มะ - เทด - สะ - นา  (ไม่ใช่อักษรนำ ไม่ต้องอ่าน ว่า  “หนา”)

๑๔.  อนุศาสนาจารย์   อ่านว่า   อะ - นุ - สา - สะ - นา - จาน   (อ่านแบบเรียงคำ ไม่อ่านแบบอักษรนำ)

๑๕.  โลกนิติ        อ่านว่า   โลก - กะ - นิด     หรือ  โลก - กะ - นิด - ติ   (อ่านว่า  นิ - ติ  ผิด)

แบบฝึกที่  ๑๕  เรื่อง  การศึกษาวรรณคดีเรื่อง มงคลสูตร  หน้า  ๓๔

๑.   ข. (แก้ด้วยนะคะ เป็นตามนี้ค่ะ)  ในการบรรยายธรรมให้พุทธศาสนิกชนฟัง

๒.  ข.  ยินดี  ณ  ของตน      บมีโลภทะยานปอง  (พอใจในสิ่งที่ตนมี คือความสันโดษ)

๓.   ง.  อีกทำพระนิพพา-     นะประจักษะแก่ชน   (ทำได้ยากที่สุด)

๔.   ง.  สิ่งที่มนุษย์ปรารถนาและไม่พึงปรารถนา   (คือ โลกะธรรมศรี)

๕.   ง.  อีกหมั่นประพฤติควร    ณ  สภาวะแห่งตน  (คือการประพฤติปฏิบัติในเหมาะสมกับวัยแต่ละช่วงชีวิต)

๖.   ก.  ให้ทาน  ณ  กาลควร    และประพฤติสุธรรมศรี   (มีความสำคัญต่อวัยเรียน น้อยกว่าข้ออื่น ๆ)

๗.   ค.  ย่อมถึงสวัสดี   สิริทุกประการดล  (คืออานิสงส์สำคัญที่สุด